Проверка на резервация
За нас
Документи
Условия
GDPR
Контакти

Условия

Оценка 5 от 1 глас
Срок и начин на плащане на общата цена:
7.1. Капаро в размер на не по-малко от 50% на човек за автобусните и самолетните пътувания, съобразно условията на конкретната програма. Резервация се прави само след заплащане на капарото.
7.2. Остатъкът в размер на 50% /или съответния неизплатен процент в зависимост от плащането по т. 7.1., съобразно условията на конкретната програма/ се заплаща минимум 21 (двадесет) дни преди датата на отпътуване.
7.3. В случай, че сумата по т. 7.2. не бъде заплатена в посоченият срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
7.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРA в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРA може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности ще му бъде възстановено заплатеното капаро.

8. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:
8.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
8.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договара, като летищни, пристанищни такси и други.
8.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора, с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването.

9. Анулации и неустойки
9.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 51 /петдесет и един/ дена преди датата на пътуването.
9.2. При анулация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ след срока по т.9.1., той дължи на ТУРОПЕРАТОРA неустойка в размер на:
9.2.1. Ако направената анулация е от 50 до 40 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 40% от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.
9.2.2. Ако направената анулация е от 39 до 30 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% от цената на пътуването.
9.2.3. Ако направената анулация е 29 или по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.
9.2.4. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРA суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 9.2.1., 9.2.2. и 9.2.3., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
9.3. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРA не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
9.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ със съгласието на ТУРОПЕРАТОРA може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРA в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.
9.4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРA за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

10. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да дава информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ за необходим минимален брой туристи за екскурзия.

11. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 5 (пет) календарни дни преди началната дата на пътуването.

12. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРA е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 35 от Закона за туризма.

13. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

14. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

15. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

16. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:
16.1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предостав ени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРА имат право да не разглеждат.
16.2. Всякакви услуги извън пакетите, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност.

17. Информация за сключената задължителна затраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.

18. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРA заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРA, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
18.1. В случай, че ТУРОПЕРАТОРЪТ отмени пътуването по форсмажорни причини, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да възстанови заплатените суми на ПОТРЕБИТЕЛЯ.ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
19. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.

20. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
20/a/ Всички спорни въпроси във връзка с Договора се решават чрез преговори, а при невъзможност - в съответствие със законодателството на РБългария.

21. При отказ на визи от Консулските служби на Посолствата на САЩ, Канада и Австралия се удържат 250 евро за направени разходи /хотелски резервации, самоленти билети, такса за визи, куриерски услуги и др./IV.ЗАБЕЛЕЖКИ:
22. Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определят от оторизираните власти на съответната страна, а не от ТУРОПЕРАТОРA .

23.Терминът “Свободно време” в туристическата програма означава, че през това време персоналът на агенцията и автобусът не обслужват туристите.

24.Страната която иска изменение или прекратяване на договора “поради съществени изменения на обстоятелствата” е длъжна да докаже наличието на такива изменения.